1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Ditrău, Libertăţii nr. 9, Ditrău, judeţul Harghita, telefon 0266353130, fax 0266353130, email clditrau@gmail.com
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: teren intravilan cu suprafața de 6908 mp, situat în zona industrială din com. Ditrău, str. Morii nr. 28/C, înscis în C.F. nr. 52376 Ditrău, nr. cadastral 52376, teren care aparține domeniului privat al comunei Ditrău, Vânzarea se face conform art. 363, art. 364 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și H.C.L. nr. 36/2021 din 28 iulie 2021.
  3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere scrisă, de la sediul instituției, Compartimentul secretariat, sau se poate consulta pe site-ul www.ditrau.ro.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obține de la Compartiment Secretariat, din cadrul Primăriei com. Ditrău, str. Libertății nr. 9, jud. Harghita, telefon 0266353130.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 30 lei/ exemplar și se achită prin numerar la casieria instituției.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.10.2021, ora 12,00

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 28.10.2021, ora 12,00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Ditrău, Compartiment Secretariat, str. Libertății nr 9, județul Harghita, cod. poștal 537090.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, în plic sigilat.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 02.11.2021, 10,00, Primăria comunei Ditrău, Ditrău, str. Libertății nr. 9, județul Harghita.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Gheorgheni, municipiul Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr. 4, județul Harghita, cod. 535500,tel. 0266365133, e-mail: jud-gheorgheni-reg@just.ro.

Ditrău, 04.10.2021

                                                            Primar

                                                    Puskás Elemér